♦♦♦♦♦♦♦♦نشانه هاي علاقه مندي يك زن يا مرد به ديگري♦♦♦♦♦♦♦♦

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"


:god17:


شـنيدن جواب رد از طـرف يـك زن بـراي مـردان اصـلا''مسئله خوشايندي نمي باشد.
هيچ چيـز بـه انـدازه اينكه زن روياهايتان تقاضاي ازدواج شمـا را نـپـذيـرد، براييـتـان گـران تـمـام نـمي شود.
پـيـش خـود تـصـورميكرديد كه او به شما علاقه مند است ولي احتمالا''برداشتتان از علائم علاقمندي او اشتباه بوده استاز نقطه نظر مردان، زنان هنگام ابراز علايق رومانتيك خود بصورتي زيركانه و پيچيده عمل ميكنند
(مگراينكه طرف مقابلشان خوش تيپ و پول دار باشد آنجوريكه خودشان اظهار مي كنند)
و اكثر آنها جوابهاي ضـد و نقيضي ميـدهـند چون خودشان مطمئن نيستند كه چـه چيزي در سرشان ميگذردبنابراين آنچه كه اغلب آقايان به دنبالش هستند،يك سري علائم و نشانه هايي اسـت
كه بوسيله آنها متوجه علاقمندي حقيقي طرف مقابلشان شونددر زير برخـي از نـشـانه هـاي كـه مي تـواند نـشانه علاقمندي يك زن باشد را مشاهده ميكنيد..
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او همگام با شما است

ناگهان متوجه ميشويد كه او همه جا حضور دارد.
او ''بطور اتفاقي'' هر كجا شما هستيد پيدايش مي شود، يا در راه روي محل كارتان مرتب جلوي شما قدم ميزند،
يا ''تصادفي'' به شما برخورد ميكند، يا در ميهماني در اطراف شما مانور مي دهد


آنچه كه او انجام ميدهد تلاش براي جلب توجه شما است،
و بـراي اين اسـت كه خود را در موقعيتي قرار دهد تا شما ''قدم اول'' را برداريد.
مسئله اينـجا اسـت كــه بـسـيـاري از مردان نسبت به اين عمل زنان بيتوجه هستند
و به همين دليـل بسياري از فرصت ها را از دست ميدهند. مردان مستقيم عمل مي كنند، زنان غير مستقيم.
بنابرايـن اگر زنـي مكررا'' شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما نـمود،
احتمال اينكه او اينكار را عمدا'' انـجام ميدهد زياد است.
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او حركاتي بخصوص انجام مي دهد


يك جمله قديمي مي گويد:''جسم دروغ نمي گويد.''
طبيعت بشر را جوري برنامه ريزي نموده كه هنـگام ابـراز عـلاقه
بـي اخـتيـار شـروع بـه انـجام يـك سـري حركات جسماني مشخص ميكند.
اين اعمال غير شفاهـي از گـشاد شـدن چشم هنگام نظاره به چيزي جالب گرفته تا لبخند زدن و لمس كردن، متغير است 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"

در اينجا برخي از علائم زبان جسماني را مشاهده ميكنيد

اشاره نمودن در جهت شما با پاها يا شانه ها
خم شدن به طرف شما هنگام صحبت
بازي كردن با مو و دست كشيدن لاي موها
نوازش كردن جواهرات ( مانند گوشواره ) و لمس نمودن دسته عينك
چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو
تقليد از حركات شما ( مثلا'' اگر دست خود را روي ميز بگذاريد او هم همين كار را ميكند
لبخند زدن هنگاميكه شما او را برانداز ميكنيد.
اگر برخي از اين علائم را هنگام حضور طرف مقابل مشاهده نموديد،
تقريبا'' مي توانيد مطمئن شويد كه او چراغ سبز شروع رابطه براي ازدواج را دارد به شما نشان ميدهد
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او هيچگاه براي شما سرش شلوغ نيست


اين اصلي ترين قانون بازي عشق است. اگر زني علاقه به برقراري رابـطـه و بـيرون رفتن با شما داشته باشد،
هميشه خودش را در دسترس قرار ميدهد. يـعنـي او يـك شـمـاره تلفن كاري يا آدرس ايميل به شما خواهد داد.
او در اسرع وقت به تلفـن يا ايـميـل شـما جواب خواهد داد. او دعوت شما را براي با هم بودن خواهد پذيرفت -
و اگر او در روزي كه شما تعيـين كرده ايد وقت نداشت، چيزي شبيـه اين خواهد گفت:
''خوب، اين پنجشنبه نميتونم، اما اگر اشكال نداره بندازيم براي پنجشنبه ديگه، باشه؟شـمـا هـرگـز از يـك زن عـلاقـمـند چـنين جملاتي را نخواهيد شنيد:
'' الان واقـعـا'' سـرم شلوغه''، يا ''بذار بينم وقت دارم''، يا ''نميدونم بتونم بيام يا نه
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او در مورد شما كنجكاو است


زني كه به شما علاقمند است دوست دارد همه چيزتان را بداند
( تا بتواند در اين مـورد با دوستان دخترش صحبت كند).
او درمورد خانواده،پيشينه،سليقه غذايي، موسيقي، فيلم و مسائل گوناگون شما پرسش خواهد كرد.
انگيزه اصلي او اين اسـت كـه عـلايـق شما را بشناسد تا بتواند خود را داراي علايق مشــتـرك بــا شما نموده
و پـيـوسـتـگـي بيشتري با شما ايجاد كند- اگر از قايق سواري خوشتان نميآيد،
او نيز ناگهان از اين كار متنفر مي شود.
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او وضعيت مالي شما را مي سنجد


زن علاقمند دوست دارد منابع و بنيه مالي همسر آينده خود را مورد سنجش قرار دهد.
سؤالاتي مانند: ''كجا زندگي ميكني؟''، ''چه ماشيني داري؟'' و ''شغلت چيه؟'' مـيتواند نشانه علاقمندي وي باشد.
اگر پاسخ اين سؤالات مطابق با ''استانداردهاي'' او باشــد،
علائم بعدي ظاهر خواهند شد وگرنه او در غباري از مه فرو خواهد رفت.
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او در مورد آينده صحبت ميكند


يك زن علاقمند هميشه دوست دارد در مورد نقشه هاي آينده و كارهايي كه ميتوانيد با هم انجام دهيد اشتياق نشـان مـي دهد.
درواقع او اغلب چيزي شـبـيـه ايـن ميـگـويـد: ''واي... تـو هـم از بـوليـنگ خوشت مياد؟ بايد يه بار با هم بريم بازي كنيم.''
اگر او چنين عمل نمود، شك نكنيد كه دوست دارد ازش بخواهيد با شما بيرون برود.
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او بيقراري و بي تابي ميكند


اگر او واقعا'' علاقمند باشد، همانند يك گربه دور و بر شما دستپاچه و بيقرار خواهد بود،
بخصوص هنگاميكه شما نتوانيد متوجه علائم اشتياق او شويد.
البته ممكن است كه ذاتا'' يك شخص خجالتي نرمال باشد -
اگر او فقط پيش شما بي قراري ميكند، احتمالا در سرش فكر ازدواج دارد.
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
او نسبت به زنان ديگر، حسادت مي ورزد


يك زن سعي مي كـند از مـرد مـورد علاقه خود همانند يك عقاب مراقبت نموده و او را با چنگ و دندان حفظ كند.
بنابراين اگر در حـال جوك گفـتن بـراي زنـان ديـگر متـوجـه حرص خوردن و جلز و ولز كردن او شـديـد،
بـدانـيد كـه او انـتظار دارد برايش بيشتر از يك دوست باشيد.نشانه هاي فوق ممكن است لزوما'' دليل بر علاقـمـندي يك زن نـبـاشد چـون بـرخـي از زنان كلا'' با ديگران حالتي دوستانه دارند اما اگر تـعـداد زيـادي از ايـن عـلائم را در فـردي مشاهده نموديد ميتوانيد به خود اميدواري دهيد و به دلتان صابون بزنيد.
 
بالا