♦♦♦♦♦♦♦♦نشانه هاي علاقه مندي يك زن يا مرد به ديگري♦♦♦♦♦♦♦♦

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
واما مردان


مردان زمانيكه نسبت بچيزي يا كسي علاقه داشته باشند
بصورت غير ارادي و ناخداگاه حركات جسماني بخصوصي از خود نشان ميدهند
كه نشانگر وجـود اشتياق نسبت به آن چيز يا فرد است.
در اين قسمت برخي از اين علائم را يادآور ميشويم...
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
نزديك آمدن


اگر مردي علاقمند باشد، به شـما نزديـك مي شود،
شكمكش را تو و سينه اش را جلو ميدهد،
صاف مي ايستد و سپس ژست گرفتن شروع ميشود...!
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
ژست
دستش را به طرف گلويش برده و كراوات خود را صاف ميكند
يقه اش را ميزان ميكند
گرد و غبار فرضي روش شانه هايش را ميتكاند
آستين، پيراهن و لباسهاي ديگر خود را مرتب و صاف ميكند
موهايش را مرتب ميكند
قلاب كردن شست در كمربند اين عمل به معناي ابراز و بيان قدرت و صلابت مردانگي بوده
و فرد سعي در نشان دادن قدرت و توانگري خود ميكند.
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
حالت بدن وضعيت بدن يك نشانه است، اگر او علاقمند باشد، به سمت شما قرار خواهد گرفت.
اگر در حال نشستن پايش به سـمت شما اشاره نمايد، اين يك علامت خوب خواهد بود.

خيره شدن خيره شدن به شما حتي چند ثانيه بيشتر از حد لزوم،
همراه گشاد كردن چشم ها به معناي نشان دادن چراغ سبز است

نگاه معني دار به حالت نظاره سه ضلعي او توجه كنيد:
- چشم در چشم -
سپس بسوي دهان و چانه -
بسمت قسمت هاي ديگر بدن -
برگشت دوباره بسمت چشم ها بفرمي سه ضلعي

دست به كمر ايستادن اين حالت ايستادن براي بزرگتر جلوه نمودن و ابراز آمادگي براي گرفتاري و درگيري است.
 
بالا