احکام ارتباط با نامحرم

فدایی رهبر

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
زيورآلات زنان

زيورآلات زن، اگر در معرض ديد نامحرم باشد، چه حكمى دارد؟


آيات عظام امام، بهجت، صافى، خامنه‏اى، فاضل و وحيد: بايد از ديد مرد نامحرم پوشانده شود. امام، تعليقات على‏العروة، (الستر )، م‏1 و استفتاءات، ج‏3، (احكام حجاب )، س 36 ؛ خامنه‏اى، استفتاء، س 543 ؛ فاضل، توضيح‏المسائل، م‏796 و جامع‏المسائل، ج‏1، 1707 ؛ دفتر: صافى، بهجت و وحيد.
آيةاللَّه تبريزى: پوشاندن زيوآلات پنهانى (مانند دستبند، النگو و گردن‏بند )، از ديد نامحرم واجب است ؛ ولى پوشاندن انگشترى كه پيش زنان بزرگ‏سال و يا كمى پايين‏تر متعارف است، واجب نيست. تبريزى، صراطالنجاة، ج‏1، س‏882 و 883 و 884.
آيةاللَّه سيستانى: پوشاندن گردن‏بند از ديد نامحرم واجب است ؛ ولى پوشاندن النگو، دستبند، حلقه ازدواج و انگشتر واجب نيست.سيستانى، تعليقات على‏العروة، (الستر )، م‏1.
آيات عظام مكارم و نورى: پوشاندن زيورآلات پنهانى (مانند دستبند، النگو و گردن‏بند ) از ديد نامحرم واجب است ؛ ولى پوشاندن حلقه ازدواج و انگشتر، واجب نيست. مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏801 و توضيح‏المسائل، م‏729 ؛ ؛ نورى، استفتاءات، ج‏2، س‏669 و ج‏1، س‏542.
 
بالا