معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
رشته مهندسی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه گروه فنی در دانشگاه محسوب میشود. این رشته دانشی را به مخاطب منتقل میکند که طی آن روشهای جمع آوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر شود. مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی، نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، جمع آوری، سازمان دهی، طبقه بندی و انتقال اطلاعات مهمترین اهدافی است که مهندسی فناوری اطلاعات آن را دنبال میکند. مهمترین توانمندی دانش آموختگان این رشته، استفاده صحیح و بهره برداری به موقع از اطلاعات است. هسته اصلی این رشته را مهندسی کامپیوتر به ویژه گرایش نرم افزار تشکیل میدهد.

در عصری که به سر میبریم فناوری اطلاعات یکی از عمده ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب میشود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم تلفیق شده است که توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم میشود. از اینرو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زدهاند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.
در کشور ما نیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیابی به نیروهای متخصص و کارآمد رشته فناوری اطلاعات به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاهها ارایه میشود. در واقع میتوان گفت ورود رشته it به مجموع رشته های ارایه شده در دانشگاههای کشور به ابتدای سال 1380 و همزمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمیگردد. اما در سال 1381 بود که رشته مهندسی فناوری اطلاعات به طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. به گونه ای که رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پایه لیسانس به طور همزمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. از آن پس تاکنون رشته it در مقاطع تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی به متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده میشود و علیرغم نوپایی خود از طرفداران قابل توجهی برخوردار است. لذا آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار میگیرد آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات، پرداختن به چگونگی امکانات لازم و نقاط ضعف و چالشهای موجود در مسیر ارایه این رشته است.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

ماهیت رشته فناوری اطلاعات


پیش از هر چیز بهتر است ابتدا به ماهیت رشته فناوری اطلاعات در ایران بپردازیم. رشته it در ایران ماهیتی میانرشتهای دارد. به این مفهوم که رشتهای خالص نیست و از تلفیق رشتههایی نظیر مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر بهویژه نرمافزار بهوجود آمده است.

ماهیت میانرشتهای فناوری اطلاعات باعث شده است هماکنون دانشگاههای مختلفی چون تربیتمدرس، خواجهنصیر، تهران، امیرکبیر، شریف و علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد، برخی دانشکدههای فنی دانشگاه آزاد و سراسری در مقطع کارشناسی و دانشگاههای علمی–کاربردی و پودمانی در مقطع کاردانی به ارایه این رشته بپردازند.

بر اساس این گزارش رشته فناوری اطلاعات در دوره کاردانی بیشتر به ارایه کردن مسایل مربوط به وب میپردازد. در دوره کارشناسی نیز متقاضیان را با عملیات شبکه و امور اجرا کردن آن در سازمانها آشنا میکند و در پایان این دوره، اندکاندک وارد مباحث مدیریت پروژه میشود. البته قابل ذکر است کارشناسی ارشد it دارای گرایشهای عمدهای نظیر تجارت الکترونیکی، سیستمهای چندرسانهای، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، شبکههای کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات است که برخی از این گرایشها در دانشگاههای ایران ارایه میشود.
در دوره کارشناسی ارشد نیز ضمن تکمیل مدیریت پروژه به ارایه راهحلهای مناسب برای مسایل پیچیده سازمانی میپردازد. هرچند مقطع دکترای فناوری اطلاعات در ایران ارایه نمیشود، اما انجام امور تحقیقاتی و دستیابی به نظریههای جدید از محورهای اصلی در این مقطع محسوب میشود.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

دروس رشته فناوری اطلاعات


مرور سرفصل دروس رشته فناوری اطلاعات نشان میدهد اجرای برخی اصول قانون اساسی در راستای سازماندهی اطلاعات، چگونگی بهرهبرداری کیفی از دادهها و یکپارچهسازی و انتقال سریع آنها از جمله محورهایی بوده که در تعیین دروس این رشته مدنظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، رشته it نیز مانند بسیاری رشتههای دیگر دارای دروس پایه، اصلی، تخصصی و عمومی است. دروس پایه در مقطع کارشناسی معمولا شامل ریاضی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، فیزیک و کارگاه عمومی است. دروس اصلی شامل ساختمانهای گسسته، مبانی کامپیوتر و برنامهسازی، زبان ماشین و برنامهنویسی سیستم، ساختمان دادهها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، برنامهسازی پیشرفته، سیستمهای عامل، پایگاه دادهها و طراحی الگوریتمهاست. همچنین مهندسی نرمافزار، شبکههای کامپیوتری، مبانی الکترونیک دیجیتال، هوش مصنوعی، اصول و مبانی مدیریت، مبانی اقتصاد مهندسی، آزمایشگاه شبکه، آزمایشگاه پایگاه دادهها، شیوه ارایه مطالب علمی و فنی، زبان تخصصی و آزمایشگاه سیستمعامل از دیگر دروس اصلی این رشته بهشمار میرود.
در نهایت اینکه دروس تخصصی نیز به مبانی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، مدیریت و کنترل پروژههای it، برنامهریزی استراتژیک it، آموزش الکترونیکی، محیطهای چندرسانهای، پروژه it و کارآموزی تقسیم میشود.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

ارایه مفاهیم بر اساس دانش استاد


پیش از این به بررسی کلی رشته IT و دروس در نظر گرفته شده در این رشته پرداختیم. اما مرور وضعیت کلی این رشته در دانشگاههای کشور نشان میدهد، هر چند دروس بهصورت یکپارچه و سراسری طراحی شدهاند، اما معمولا بر اساس توانمندیهای دانشگاه و میزان دانش استادان نسبت به حوزه مورد نظر ارایه میشوند که این قضیه میتواند موجب ایجاد چالشهایی در آینده شود.

دکتر علیاکبر جلالی، رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت در این زمینه میگوید: رشته IT در سایر کشورهای جهان با مفاد مختلفی ارایه
86020501.gif
میشود که بر اساس نیازهای آن جامعه طراحی شده است. اما در ایران IT معمولا بر اساس پارامترهایی چون قابلیتهای دانشکده، دانش استاد، تعداد اعضای هیات علمی و غیره به دانشجویان ارایه میشود. این مسئله سبب میشود محتوای رشته IT از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تفاوت داشته باشد.

به گفته وی نبود استادان حرفهای، متخصص و باتجربه از جمله ضعفهای آموزشی در این رشته محسوب میشود، زیرا با توجه به میانرشتهای بودن IT، تعداد استادانی که بهطور مستقیم در این رشته تحصیل کرده باشند بسیار انگشتشمار است. در این میان تعجیل دانشگاهها برای راهاندازی این رشته نیز خود باعث تشدید این مشکل میشود، زیرا اغلب مشاهده شده برخی دانشگاهها که در مناطق دوردست و محروم قرار دارند، در حالی که حتی نمیتوانند بهخوبی رشتههای قدیمی و جاافتاده در این حوزه را ارایه دهند، تدریس رشته IT به دانشجویان را آغاز میکنند.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

فقدان منابع آموزشی مناسب


شاید رشته فناوری اطلاعات را بتوان از جمله معدود رشتههایی دانست که بهعلت فقدان منابع درسی و آموزشی مناسب بهشدت در فقر بهسر میبرد. این رشته در حالی در دانشگاههای کشور تدریس میشود که کتب درسی ارایه شده فاصله بسیار زیادی با مراجع روز دنیا دارند.

کارشناسان معتقدند هرچند پویایی این رشته میتواند مانعی جهت تولید سریع منابع مناسب در حوزه مذکور باشد، اما باید در نظر گرفت که عمر آموزشی کتب رشته فناوری اطلاعات نیز بسیار کوتاه است، زیرا دانش روز دنیا در زمینه it بهسرعت در حال تغییر و تکامل است. در این میان هرچند استفاده از منابع انگلیسی میتواند کمک بسیاری به دانشآموختگان این رشته کند، اما نباید فراموش کرد آموزش دانش انگلیسی هنوز در میان بسیاری از جوانان کشور ما عمومیت نیافته است و در ضمن تامین منابع انگلیسی مستلزم صرف هزینه فراوانی است و برای تمام متقاضیان مقدور نیست.
بر اساس این گزارش تدریس برخی کتابهای قدیمی در دانشگاههای آیتی نیز در بسیاری مواقع باعث سردرگمی دانشجویان این رشته پس از فارغالتحصیلی میشود. در این زمینه میتوان به تدریس زبان برنامهنویسی پاسکال در برخی مراکز دانشگاهی اشاره کرد که سالهاست از رده خارج شده است. کما اینکه تدریس علوم جدید در قالب جزوههای آموزشی میتواند تا اندازهای به حل این مشکل کمک کند.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

عدم انطباق محتوای درسی با نیازهای دانشجو


بررسی مفاهیم درسی رشته فناوری اطلاعات نشان میدهد بیشترین مفاد دروس اصلی این رشته با نرمافزار مشترک است، اما تحت عناوین دیگری ارایه میشوند.

یکی از استادان it دانشگاه تهران در این زمینه میگوید: در رشته فناوری اطلاعات هنوز دیدگاه سنتی ضرورت وجود درس ریاضی در کلیه رشتههای مهندسی دیده میشود و واحدهای قابل توجهی در این حوزه به درس ریاضیات اختصاص یافته است. در حالی که جای واحدهایی که واقعا مورد نیازند خالی است به گفته وی، در حالی که سختافزار نقش کلیدی و مهمی را در فناوری اطلاعات بهخود اختصاص میدهد، تنها 15 واحد از مجموع 61 واحد درسی در دوره کارشناسی به موضوع سختافزار اختصاص یافته است. وی معتقد است مجموع دروس ارایه شده در این رشته بیشتر از نرمافزار و الکترونیک سرچشمه گرفته است و این قضیه موجب شده تا سطح دانش متقاضیان این رشته وسیع، ولی عمق آن مختصر و کوتاه باشد. البته عدم انطباق میان مفاهیم درسهای پیشنیاز نیز از جمله مواردی است که معمولا دانشجویان را با مشکل مواجه میسازد. بهعنوان نمونه در فیزیک(1) دوره کارشناسی به مباحث مکانیک پرداخته میشود، در حالی که فیزیک(2) مباحث الکتریسیته را تحت بررسی قرار میدهد. این دو مقوله با وجود اینکه از یک موضوع یعنی فیزیک سرچشمه میگیرند، اما سنخیت چندانی با یکدیگر ندارند. عدم انطباق محتوای درسی با نیازهای دانشجویان این رشته باعث میشود تا دانشآموختگان پس از فارغالتحصیلی برای جذب در بازار کار به کسب مهارتهای جدید نیاز پیدا کنند.
حال برای اینکه مفهوم نرمافزار و فناوری اطلاعات شفافتر شود، به بررسی تفاوتهای این دو با یکدیگر میپردازیم.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

تفاوت رشته نرمافزاری با فناوری اطلاعات


بهطور کلی ارتباط میان فناوری اطلاعات و نرمافزار مانند رابطه پزشک متخصص و دکتر داروساز است، به این مفهوم که پزشک صرفا به تجویز دارو و داروساز به ساخت دارو میپردازد.

کوپایی، استاد دانشگاه علمی–کاربردی در مورد تفاوتهای میان نرمافزار و فناوری اطلاعات میگوید: مهندسی نرمافزار بهصورت ریشهای و بنیادین ضمن استفاده از پایه ریاضی و با عمق قابل توجه موضوعات را مورد توجه قرار میدهد، در حالی که مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر جنبههای تکنولوژیک و کاربردی نرمافزار را بررسی میکند.
وی میافزاید: مهندس نرمافزار به ارایه راهحل برای حل مسایل پیچیده سازمانی میپردازد، در حالی که مهندس it پیادهسازی راهحلها با استفاده از تکنیک را بر عهده میگیرد.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

توانمندي ها و ويژگي هاي لازم براي موفقيت در رشته مهندسي فناوري اطلاعاتي


با توجه به ماهيت ميان رشته اي مهندسي فناوري اطلاعات ، دانشجوي اين رشته لازم است كه به دو مبحث علوم مديريت و كامپيوترعلاقه مند باشد . هم چنين بايد در رياضي توانمند بوده و قدرت تجزيه و تحليل خوبي داشته باشد . زيرا به گفته « الكساندروف ». رياضيدان و فيلسوف معاصر شوروي ، علم رياضي كاربرد فراواني درساير دانش ها ، صنعت و درهمه زمينه هاي مربوط به زندگي بشري دارد اين رشته درحال حاضر از بين داوطلبان گروه آزمايشي رياضي دانشجو مي پذيرد اما دكتر جلالي معتقداست كه رشته it بايد از بين داوطلبان هر 5 گروه آزمايشي دانشجو بپذيرد و آزمون اين رشته بايد به صورت نيمه متمركز برگزار گردد تا علاقه مندترين و مستعد ترين داوطلبان وارد اين رشته گردند . داوطلباني كه بيش از ورد به دانشگاه با كامپيوتر آشنايي داشته ودراين زمينه توانمند باشند.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

توجه به نیازهای بازار کاریکی از مهمترین عوامل جذب نیرو در بازار کار توجه به نیازهای جامعه هنگام تربیت دانشآموختگان است. دکتر جلالی، در مورد نیاز فعلی بازار کار ایران در زمینه it چنین اظهار میکند: در حال حاضر بازار کار ایران، بیش از هر چیز به تکنسین فناوری اطلاعات نیاز دارد که این امر مستلزم تحصیل در پایه کاردانی است، زیرا امروزه بسیاری از مراکز نظیر مدارس، بانکها و غیره به سیستم کامپیوتر مجهز هستند و به افرادی نیازمندند که قادر به نگهداری و پشتیبانی از آنها باشد و این اقدام نه به مهندس احتیاج دارد و نه فرد دیپلمه توانایی انجام این کار را دارد.
لذا با توجه به رشد فناوری اطلاعات در کشور، زمانی به مهندس it احتیاج خواهیم داشت که برنامههای وسیع و مدیریتی در این حوزه داشته باشیم و it تا لایههای عمقی جامعه نیز پیش رفته باشد.
در حال حاضر وزارت بازرگاني در پي آن است که سيستم تجارت ايران را مثل کشورهاي پيشرفته، الکترونيکي کند. اين پروژه بسيار پيچيده است و نياز به تعداد قابل توجهي متخصص it دارد. تا جايي که اگر تمامي دانشجويان ما وارد بازار کار شوند. باز هم پاسخگويي نياز اين پروژه و پروژه هاي مشابه نخواهند بود. حتي در کارهايي ساده تر مثل مکانيزه شدن سيستم يک اداره، نياز به متخصص اين رشته است. به عبارت ديگر در حال حاضر، همه چيز به سمت it پيش مي رود و به همين دليل فارغ التحصيلان اين رشته اگر توانمند باشند، بيکار نخواهد ماند.
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
پاسخ : معرفی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعاتit

توصیه به علاقهمندان رشته it


در پایان بد نیست توصیهای نیز به افرادی داشته باشیم که مایلند در این رشته به تحصیل بپردازند. کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت کنونی رشته it در کشور، بهتر است افرادی به تحصیل در این علم بپردازند که میخواهند بلافاصله پس از اتمام تحصیلات وارد بازار کار شوند، یعنی به عبارت دیگر تصمیم به ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را ندارند.

لذا چنانچه فردی میخواهد به تحصیل در سطوح ارشد و دکترا در زمینه it بپردازد، بهتر است ابتدا با مهندسی کامپیوتر (نرمافزار) به تقویت پایه علمی خود اقدام کند و سپس در مقاطع بعدی به رشته فناوری اطلاعات بپردازد، زیرا فراگیری رشته it با پایه نرمافزار میتواند زمینههای یادگیری بهتر این رشته را ایجاد کند.
 
بالا