ستاره خاموش نشدنی؛ بهجت تویی

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
www.ido.ir_myhtml_news_1391_m01_139101262661.jpg


سلام بر روح سبک بال و مهربانت ...

گاهی نه فقط باید فکر کنم باید یقین پیدا کنم که ستاره ها با رفتن تازه کمبودشان حس می شود
و تو با رفتن بیشتر جای خالی ات حس میشود ...
ما که محروم بودیم نور شما را دریابیم ولی توصیه هایتان راه نور را نشان میدهد
گاهی با خود میگفتم چقدر حرفهایتان برایم آشناست
انگار قبل از اینکه آنها را بخوانم یا بشنوم جایی دیگر ...آشنا بوده و حتما بوده
این حرفتان مثل یک سالها درس خواندن فقط می آموزد :

تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان ...
می خواهی بخوابی سلام بده ...بیدار میشوی سلام بده


اگر بگویم استاد با اینکه به حضورتان نرسیده ام بیهوده نگفته ام
که هر کلامتان کلاسی درس است اگر به دقت بخوانم ...
 
بالا