پرچم کشورهای مختلف در اجتماع اربعین

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
در بُهت و سانسور خبری جهان؛
پرچم کشوهای مختلف در اجتماع اربعین را در ادامه می توانید ببینید.

www.598.ir_files_fa_news_1393_9_23_70330_553.jpg


www.598.ir_files_fa_news_1393_9_23_70331_419.jpg


www.598.ir_files_fa_news_1393_9_23_70332_189.jpg


www.598.ir_files_fa_news_1393_9_23_70333_180.jpg


www.598.ir_files_fa_news_1393_9_23_70334_375.jpg


www.598.ir_files_fa_news_1393_9_23_70336_908.jpg

 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajmn555

ajmn555

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
 
بالا