♦♦♦♦صبر بر فقر♦♦♦♦

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
آیت الله مجتهدی تهرانی:

از رسول خدا(ص) سوال شد: کسی که فقیر است اما بر فقر خود صبر
می کند و جزای این شخص چیست؟

یعنی درباره ی فقر خود به کسی چیزی نمی گوید و با نان خالی خود را سیر می کند جزای این شخص چیست؟

حضرت(ص) فرمودند: در بهشت قصری است از یاقوت سرخ که اهل بهشت همه آن را نگاه می کنند

همانطور که ما ستاره های درخشان را نگاه میکنیم.

در این قصر کسی داخل نمی شود مگر پیغمبر فقیر یا شهید فقیر و یا مومن فقیر.

کسانی که وضع مالی خوبی ندارند خوشحال باشند و ناراحت نباشند و

صبر و تحمل کنند که صبر کردن بر فقر سبب آمرزش است...


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 
بالا