تاثیر مثبت پر بودن مثانه بر تصمیم گیری!!

زینب

کاربر حرفه ای
"بازنشسته"
پژوهشگران دانشگاه هلندی «تونت» می گویند نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد افراد با مثانه پر، بهتر میتوانند تصمیم بگیرند.

این محققان دریافتهاند که در یک لحظه، مکانیسم خودداری در مغز در تمام نقاط بدن یک حس خویشتنداری را القا میکند و به همین خاطر افراد در هنگام پر بودن مثانه چون در وضعیت کنترل قرار میگیرند، قادر هستند که تصمیمات مهمتر و با ارزشتری را اتخاذ کنند و در نتیجه بهتر قضاوت نمایند.

این متخصصان در دانشگاه هلندی «تونت» وضعیت کنترل مثانه را با بخشهای مشابه در مغز که احساسات مربوط به پاداش و امیال را فعال میسازند، مرتبط میدانند.

این مطالعه همچنین نشان میدهد که حتی فکر کردن به واژههای مربوط به ادرار کردن نیز میتواند همین تاثیر را ایجاد کند.

بنابراین تحقیق، مردم در کنترل انگیزشهای خود برای لذتهای کوتاه مدت تواناتر هستند و در عین حال هم گزینههایی را انتخاب میکنند که در مدت طولانی سود بیشتری برای آنها داشته باشند. به این ترتیب بخشی از مغز که این سیگنال را میفرستد نه تنها برای کنترل مثانه بلکه برای خودداری و کنترل در تمام قسمتهای دیگر فعال میشود.

بنابراین فعال شدن مکانیسم خودداری به شما کمک میکند که در تصمیمگیریهای خود امیال و پاداشهای لحظهای را انتخاب نکنید بلکه در عوض به پیامدهای سودمند و بلند مدت انتخاب خود بیندیشید.

گرچه ممکن است نتایج این تحقیق واقعی نباشد اما نوبت بعد اگر خواستید تصمیم مهمی بگیرید، قبل از هر اقدامی ابتدا یک بطری آب بنوشید شاید این ادعا که ” افراد با مثانه پر، بهتر میتوانند تصمیم بگیرند” درست باشد.منبع : hamseda
 
بالا