****گزیده ای از احکام روزه(فرو بردن سر در آب) ****

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
فرو بردن سر در آب:
اگر روزه دار عمدا تمام سر را در اب فروبرد اگر چه باقی بدن او از اب بیرون باشد ،بنابر احتیاط واجب باید قضای ان روزه را بگیرد ،ولی اگر تمام بدن را اب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد روزه باطل نمی شود .(1)

آیت الله زنجانی : بر روزه دار حرام است که عمدا تمام سر را در اب فرو برد ،اگر چه باقی بدن از اب بیرون باشد ، اگر چه معصیت کرده ولی روزه باطل نمی شود و احتیاط مستحب است در روزه واجب ،دوباره ان را بجا اورد .اگر تمام بدن را اب بگیرد ولی تمام یا مقداری از سر بیرون باشد اشکالی ندارد .(2)

آیت الله سیستانی :فرو بردن سر در اب روزه را باطل نمیکند ولی کراهت شدید دارد .(3)

آیت الله مظاهری : روزه باطل نمی شود (4)

آیات عظام گلپایگانی ،فاضل ،بهجت ،صافی ،مکارم : روزه باطل می شود (5)


* اگر نصف سر را یه دفعه و نصف دیگر را دفعه بعد زیر اب کند روزه باطل نمی شود (6)

*احتیاط واجب ان است که سر را در گلاب فرو نبرد ولی در ابهای مضاف دیگر و در چیز های دیگر که روان هستند اشکالی ندارد .(7)ایات عظام مکارم و بهجت : اب مضاف حکم اب مطلق را دارد و موجب بطلان روزه .(8)


*اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در اب فرو برد وروزه و غسل وی صحیح است .(9)

ــــــــــــــــــ___________________________
1: توضیح المسائل مراجع مسئله 1608
2: توضیح المسائل مراجع ج1 ص 904
3: همان ص 905
4: سایت معظم له بخش استفتائات
5: توضیح المسائل مراجع ص904
6: همان مسئله 1609
7: همان مسئله 1612
8: همان ص 906
9: همان ص 907
 
بالا