خاخام ها = متهمین مذهبی

ایرانی اسلامی

کاربر حرفه ای
"کاربر *ویژه*"
بسم الله الرحمن الرحیم
در فرهنگ و شریعت یهود کسانی که متهم مذهبی باشند,دارای کلاه شاپوی نمدی هستند.
این خود یکی از علائم خاخام ها نیز هستند یعنی کسانی که متهم مذهبی هستند و کسانی که خاخام هستند دارای کلاه نمدی هستند.این خود حاکی از این است که خاخام های صهیونیستی در یک چیز با متهمین مذهبی وجه اشتراک دارند و با اینکه در این موضوع با هم هماهنگ هستند اما هیچ تفاوتی قائل نمی شوند

همچنین باید گفت که یهودیان هنگام دعا از دو البسه مخصوص استفاده می کنند که عبارتند از
روپوش دعا:این روپوش دارای منگوله است و هنگام دعا استفاده می کنند.
تسمه دعا:در مراسم دعای صبحگاهی از تسمه چرمی که به دست چپ بین مچ و ارنج بسته شده استفاده می گردد
جالب این است که تثنیه باب شش ایه هفت و نه از این تسمه یاد شده است
حال تحریف شده و اضافه شده است یا خیر,خدا می داند.
 
بالا