ضرورت آماده باش دائمی منتظران مهدی (ع)

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
66892934899498635175.gifضرورت آماده باش دائمی منتظران مهدی (ع)

در روایات «انتظار» دستوری انقلابی از رئیس مذهب شیعه، امام جعفر صادق(ع)، به «منتظران» صادر گردیده كه همیشه چون منشوری آسمانی، بر پرچم سپاه آنان تحریر شده است.

این دستور فرماندهی،
سلحشوران منتظر را به آماده باش دائمی و نیرومند و مسلح بودن فرا میخواند:
باید هر یك از شما برای خروج قائم اسلحه تهیه كند، اگر چه یك نیزه.3

به همین دلیل، میبینیم در گذشته، شیعیان به این امر توجه بیشتری داشتهاند و هر كدام سلاحی تهیه میكردند و خود را آمادة شركت در استقرار عدل بزرگ مینمودند.

این مطلب قابل توجه است كه انتظار فرج، از مقولة گفتار نیست، بلكه انتظاری عملی، با ایمانی محكم و خروشی در برابر ستم، و بیداد و غریوی 1. قاسمبن زكریا میگوید:

من در خانه عبّادبن یعقوب رواجنی (م.250 ق)، شمشیر به دیوار آویخته ای دیدم. پرسیدم: این برای كیست؟
او گفت: این را آماده كرده ام تا با آن در ركاب حضرت مهدی(عج) بجنگم.4


57686731453021738375.gif

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"


45825198882248076573.gif1. قاسمبن زكریا میگوید:
من در خانه عبّادبن یعقوب رواجنی (م.250 ق)، شمشیر به دیوار آویخته ای دیدم. پرسیدم: این برای كیست؟
او گفت: این را آماده كرده ام تا با آن در ركاب حضرت مهدی(عج) بجنگم.4

این دقیقاً، اجرای دستور فرماندهی شیعه ـ
امام جعفر صادق(ع) ـ است. در فرازی از زیارت «سرداب مقدس» آمده است:

أللّهم كما جعلت قلبی بذكره معموراً، فاجعل سلاحی بنصرته مشهوراً.

خداوندا! همچنانكه دل مرا، با یاد حجّت خود، مهدی، آباد و زنده ساختی، سلاح مرا نیز در راه یاری او آماده و آخته ساز!

و در ادامة زیارت، از خدا درخواست می كنیم كه:
اگر چنان شد كه مرگ، مرا از درك حضور مهدی(ع) محروم ساخت،
خدایا! تو مرا به هنگام ظهور او، زنده كن تا از گور خویش سر بر آورم، و كفن بر بندم و در ركاب او جنگ كنم.5
می بینیم كه در این زیارت نیز از «سلاح مشهور» (شمشیر آخته) و جنگ در ركاب مهدی سخن میرود و این به معنای آماده باش دائمی منتظران دولت مهدوی است.

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
69395887056909065515.gif. ابن بطوطه در سفرنامة خود، ذیل عنوان «ندبة شیعیان حلّه برای امام زمان» آورده است كه:

در نزدیكی بازار بزرگ شهر، مسجدی قرار دارد كه بر در آن پردة حریری آویزان است و آنجا را مسجد صاحبالزمان میخوانند.
شبها پس از نماز، صد نفر مرد مسلح با شمشیرهای آویخته اسبی یا استری را گرفته و به سوی همان مسجد روانه می شوند.
سایر مردم از طرفین این دسته حركت می كنند و چون به مسجد میرسند در برابر در ایستاده، آواز می دهند كه:

«بسمالله ای صاحب الزمان بسمالله!
بیرون آی كه تباهی روی زمین را فرا گرفته و ستم فراوان گشته، وقت آن است كه برآیی تا خدا به وسیلة تو حق را از باطل جدا كند.»6

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
30362612518904220898.gif
3. یاقوت حموی، مورخ معروف قرن هفتم هجری می نویسد:
در سالهای نخست تسلط مغولان بر ایران، مردم شهر كاشان، هر روز هنگام سپده دم، از دروازه خارج می شدند و اسب زین كردهای را یدك می بردند، تا حضرت مهدی(ع) در صورت ظهور بر آن اسب سوار شوند.7

4. «قزوینی» در كتاب اخبار العباد و آثار البلاد نوشته:
شیعیان قم و كاشان هر صبح جمعه مسلّح و مجهز با اسبان سواری از شهر بیرون می آیند
و در بیابان، حالت انتظار دارند كه مهدی موعود(ع) بیاید و اینان در ركابش باشند، وقت میگذرد و اینان برمیگردند اما با تأسف می گویند: این جمعه هم نیامد.8

5. در زمان فرمانروایی سربداران نیز نظیر همین عمل در شهر سبزوار معمول بوده است به طوری كه میرخواند در روضة الصفا می نویسد:
«هر بامداد و شب، به انتظار صاحب الزمان(ع) اسب كشیدندی.9»

آری، مهدی طلبان، این شیعیان بیداردل و هوشیار،
همیشه آماده بودند و عملاً آمادگی خود را ابراز مینمودند. شمشیر خود را آماده كرده و مسلحانه منتظر ظهور امام زمان، ارواحنا فداه بوده اند.

البته این اعلام آمادگی ها در تاریخ منتظران نیز مشاهده می شود:

1. مرحوم آیتالله سید حسین صدر (1354ـ 1272 ق) ضمن شرح حال سید رضا موسوی آملی می نویسد:
«من كسی را ندیدم كه بیشتر از او یاد حضرت صاحبالزمان بكند.
در نزد او شمشیری بود كه آنرا خریداری كرده بود تا با آن جهاد كند».10

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
03672337276636340447.gif
2. مرحوم آیتالله سید محمد طاهر شیرازی
(م 1345 ق) روزی كه در شیراز چشم از جهان فرو بست، سه قبضه شمشیر داشت:

یكی بزرگ و دو شمشیر متوسط، كه اولی را برای خود و آن دو را جهت دو فرزندش گذارده بود. به این امید كه به هنگام ظهور و فرج بقیةالله با آن شمشیر در ركاب حضرتش با دشمنان خدا به ستیز و جنگ بپردازد.11

3. در خانة مرحوم آیتالله سید صادق آل محمد اولین امام جمعة اهر (م 1364.ش)، شمشیری بر بالای طاق كتابخانه ای آویزان بود.

از بعضی بزرگان منطقه و منسوبین آن مرحوم، شنیدم كه مرحوم حضرت آیتالله آل محمد نیز در اجرای دستور تعلیمی امام صادق(ع)، این شمشیر را همیشه در خانه داشتند تا به هنگام ظهور آقا اما زمان (عج) بتوانند در ركاب معظم له قرار گیرند.»
هر چند بعضی ها، این نوع سلاح و حركتهای حماسی و تجهیز اسب و شمشیر را نوعی كار نمادین و تمثیلی می دانند، امّا این نوع كارها خود، تأثیری بسزا در زنده نگه داشتن اعتقاد به انتظار و یادآوری دعا و تلاش برای تعجیل فرج و ظهور حضرت مهدی(ع) داشته است
و انقلابهای مختلف شیعیان در طول تاریخ، این را ثابت كرد كه همة آن كارها، نمادین و تمثیل نبوده است و در موقع خود، همان سلاحها و اسب ها، در حركتهای انقلابی شیعه، حماسه آفریده اند.

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
68776817583157689706.gifفرمایش حضرت امام خمینی(ره) به جوانان بسیجی كه فرمود:

من در 17 سالگی تفنگ داشتم»،
تأییدكننده امر است كه مسلمان باید همیشه آماده باشد و خود را در مقابل دشمنان تجهیز نماید.
كه البته امروزه، با ایجاد حكومت اسلامی، امر تهیه و آموزش سلاح بر عهدة حكومت می باشد و سپاس خدای را كه به خوبی انجام میگیرد.
در «زیارت اربعین» میخوانیم:
و نصرتی لكم معدّة...
ای پیشوایان دین! من همیشه آماده یاری شما هستم.

و این ابراز صریح آماده بودن مسلمانان است و این آمادگی قطعاً باید با كردار باشد و شیعه در این آمادگی، حتماً باید قدرت دفاعی خود را بیشتر نماید.
همچنین در «زیارت جامعه» میخوانیم:
سلمٌ لمن سالمكم، و حربٌ لمن حاربكم.
ای پیشوایان دین! من در برابر هر كس كه با شما از در اطاعت و تسلیم درآمده، در سلم و آشتی هستم، و در برابر هر كس كه با شما جنگیده است، در حال جنگم!

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
21364723485771986233.gifاین شعارهای شورآور و حماسهساز، تفسیر حقیقی اقدام برای آمادگی نظامی منتظران مهدی(ع) است.

این است كه باید مسئله آمادگی و «تمرین نظامی» را جدّی گرفت.
باید این امر را مهم دانست، خصوصاً در جهان امروز كه ظالمان با توسل به زور و خشونت و زرّادخانه های خود، به فكر مقابله جدی با مسلمانان می باشند و می خواهند با قدرت توپ و تفنگ، و بمب و موشك، صدای عدالت خواهی و عدالت گستری را در گلو خفه نمایند.

لذا باید عدالت خواهان و عدالت گستران، بیشتر از قلدران و ظالمان، مجهز و مسلح به پیشرفته ترین سلاحهای نظامی باشند تا با آن ها در دل ستمگران، رعب و وحشت ایجاد كنند و از تهدید و تحقیر آنان بشریت، جلوگیری نمایند.


 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
86614071333723237786.gifباید دانست كه آمادگی نظامی ما، فقط و فقط به خاطر دفاع از مظلومان و مستضعفان در قبال زورگویان و ستمگران میباشد
و دولت مقتدر مهدوی نیز برای رفاه حال بشریت و نجات عدالت و آزادی از چنگ ظالمان، دست به اسلحه میبرد و بر اساس نص صریح قرآن كریم، مسلمانان با یكدیگر مهربان و با كافران، برخوردی شدید دارند:

محمد رسولالله و الذین معه أشدّاء علیالكفار رحماء بینهم.12
محمد پیامبر خداست؛ و كسانی كه با اویند، بر كافران [و] با همدیگر مهربانند.

بالاتر اینكه، باید بدانیم باتشكیل دولت مهدی(عج)، جهانی آكنده از صلح و صفا و صمیمیت ایجاد شده و همة جهانیان از تشكیل این دولت ابراز خوشنودی خواهند نمود
و بشر به بیشترین و بهترین آرامش و پیشرفت و علم و اندیشه دست پیدا خواهد كرد و این گونه، آینده از آن مسلمانان عدالتگستر خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------
1. حكیمی، محمدرضا، خورشید مغرب، صص 270 تا 273.
2. پایان شب سیه، ص 15.
3. حكیمی، همان، ص 274، به نقل از بحارالانوار ج 52، ص 366.
4. حقوق فراموش شدة امام زمان، ص 43.
5. محدث قمی، مفاتیح الجنان فصل «زیارتهای حضرت صاحب الامر(ع)».
6. كریمی جهرمی، علی، مهدی، مقتدای مسیح، ص 139.
7. نهضت سربداران خراسان، ص 15 و 16.
8. حقوق فراموش شده امام زمان، ص 44.
9. ویژهنامة شمس ولایت، سال 1379، ص 103.
10. حقوق فراموش شده امام زمان، ص 44.
11. همان، ص 45.
12. سوره فتح (48) آیه 29.
 
بالا