گرفتن نفقه از شوهر

  • نویسنده موضوع h.rmz
  • تاریخ شروع

h.rmz

کاربر تازه وارد
"منجی دوازدهمی"
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه از سوی مرد :
۱-ضمانت اجرای مدنی :

طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی : زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .
اطلاعات بیشتر:
http://edalat.ir/خانواده/نفقه-زن/

۲-ضمانت اجرای کیفری :

ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النّفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود .در چه شرایطی تعلق گرفتن موضوع نفقه مطرح می شود؟
تمكين خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.

تمكين عام: فرمانبرداري در امور كلي زندگي مي باشد، که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.در چه مواردی زن مستحقّ نفقه نخواهد بود ؟
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیّت امتناع کند مستحقّ نفقه نخواهد بود .

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی : نفقه مطلّقه رجعیّه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بایِن باشد، زن حقّ نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که دراینصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت .

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی : در عقد موقّت زن حقّ نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
 
بالا