سخن بزرگان وآیاتی از قرآن از فارسی به انگلیسی!!!

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
 1. I am learning that who I am is not so bad
 • تازه می پندارم آنچه که هستم خیلی هم بد نیست .
2. Victory is not ever to fall . It is to rice after every fall
 • پیروزی آن نیست که هرگز شکست نخوری.بلکه آن است که بعد از هر شکست به پا خیزی .
 
آخرین ویرایش:

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
3. When ever I am let me be the haeven is mine

 • هر کجا هستم باشم آسمان مال من است .


4. Do as you would be done by
 • هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
5. What ever you are be a good one
 • هرچه که هستی خوب باش
6. Heart speaks to heart
 • دل به دل راه داره
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"

:gol: :53:In the name of allah the beneficent , the mercifal :53::gol:

:gol: بسم الله الرحمن الرحیم ( به نام خدای بخشنده ی مهربان ):gol:
 
آخرین ویرایش:
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
8. To him belongs all that is in the heavens and the earth
متعلق به اوست هر آنچه که در آسمان ها و زمین است.

 
آخرین ویرایش:
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
5. What ever you are be a good one
 • هرچه که هستی خوب باش
6. Heart speaks to heart
 • دل به دل راه داره
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
5. What ever you are be a good one
 • هرچه که هستی خوب باش
6. Heart speaks to heart
 • دل به دل راه داره
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
5. What ever you are be a good one
 • هرچه که هستی خوب باش
6. Heart speaks to heart
 • دل به دل راه داره
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: راز

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
Can not make head of something / someone
از چیزی سر در نیاوردن
مثال :
.I can not make head of it
من نمی تونم از اون چیزی سر در بیارم .

Be a piece of cake
راحت - آسان ( راحت بودن - آسان بودن )
مثال :
It is a piece of cake
خیلی راحته
It was a piece of cake
خیلی راحت بود
 

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
You can not judge a book by its cover
به ظاهر قضاوت نکن


Money does not grow on trees
پول که علف خرس نیست
 
بالا