|۩| افقـــــهای پیش رو در سال 93 |۩|

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
56402275938549695417.gifهر سال را با سخنان زیبای تو به تحویل می نشینم رهبرم

هر روز نخست سال چشم اندازها را با زاویه انگشت اشاره ات دنبال میکنیم

و برای امسالم افقهای که میبنی افقهایم میشود

به اشاره تو نه تنها قدم که قدم کافی نیست

امسال از من دویدن میخواهی و خواسته ای

ترسیم زوایای بصیرتت اینهاست ...

مشق میکنم هر کلمه را
 
بالا