" آمــــــــوزش گام به گام لغات زبان انـــــــگليسي"

  • نویسنده موضوع BARAN
  • تاریخ شروع

BARAN

کاربر فعال
"بازنشسته"


next : بعد

nice : خوب ( اهم :p البته به مهني زيبا هم ميشه هاا ولي اصل واژه به اين معنيه )

north : شمال

notice : توجه کردن به چيزي
 

BARAN

کاربر فعال
"بازنشسته"
part : قسمت - بخش

persian : ايراني

phrase : عبارت

pick چيدن ( البته بهتون بگم که منظورش بيشتر چيدن گل و ميوه هستش واسه اين که اين کلمه بيشتر تو اين مورد ها به کار ميره )
 

BARAN

کاربر فعال
"بازنشسته"


response : واکنش - پاسخ

rice : برنج

ride : سوار شدن ( البته يه نکته اين که بيشتر واسه دوچرخه راندن به کار ميره )

situation :موقعييت
 
بالا