دو بیتی های محرم

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

بی «حسین بن علی» احساس پیری می کنم؛

نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم؛

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتـم از آئیـنـه ی دل گــرد گـیـری می کـنـم ...
 
بالا