مغفرت یعنی چه؟

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
مغفرت یعنی چه؟


مـا دیدیم؛ به فلانی گفتیم آقا معـذرت میخواهم، یـک دشـنامی بـه شـما دادم، من را ببخشـید. او هم با نـاز و کِبری، یا با خوش اخلاقی و لطفـی، به هر صورتـی، گفت خیلی خـب صرف نظر کردیم. فلانجا فلان جنایـت غیرعمـدی انجـام گرفتـه، آدم اطراف آن کسـیکه صاحب حق است، با التماس و درخواست و آقا ببخشید، آقا لطف کنید، او هـم میگویـد خیلی خـب، شـما را بخشـیدم. در فلان ادارۀ دولتـی و حکومتی، فلانقدر مالیات برای تو، برطبق چه حسابی، درست یا نادرست ّبریده اند. شـما رفتـی احترامی کردی ، دو جملـه ای گفتی تملقـی گفتی ، کسـی را بـا خودت بـردی، نامه ای، توصیـه ای، تلفنی؛ گفتنـد خیلی خب، فلن قدرش را به شـما بخشـیدیم.

این بخشـشها را که ما دیدیم، خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخششهاسـت.


فلان کس ظلم کرده، جنایـت کـرده، گناه کرده، در زمین فسـاد آفریده و برانگیخته، مسـتوجب عذاب خداست؛ بعد روز قیامت به خاطر قطرۀ اشکی که او داشته است یا توجه و توسـلی که او کرده اسـت، خدا بگوید خیلی خب، حالا که اینجور شـد ما هم از سـر خطایای تو گذشـتیم،تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این است؟ این را میگوید؟ نه.


غفران یعنی التیـام دادن و ُپرکردن یک خلاء.

کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله)
 
آخرین ویرایش:

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"


بدن شـما یـک جراحتـی برمـیدارد؛ ایـن ران، این بـازو، یک جراحـت عمیقی برمـیدارد، ایـن لای گوشـت از هـم بـاز میشـود؛ اینجا مرهمی به شـما میدهند، دارویی میگذارید، ویتامینی مصرف میکنید، آمپولی میزنید؛ تـا ایـن میجوشـد، تا این می تـراود و میزاید، تا بالاخره همجنس خودِ خود را کنار خود به وجود مـی آورد. تشکیلات بدن شـما کار میکنـد، این زخم ُپر میشـود، التیام پیدا میکند.این التیام پیدا کردن یک زخم را، یک جراحت را، در نظرتان نگـه بداریـد، تـا تشـبیهش شود و تمثیـل شود به غفـران؛ ببینیـد غفران چه جوری است.


روح شـما اگر در مقام تمثیل، مانند جسـمی باشـد، هر گناهی که انجام میدهیـد، ضربتـی بـر روح وارد میکند و زخمی به وجود می آورد.
چرا آقا؟ چرا میگوییم گناه ضربت بر روح است؟ برای خاطر اینکه روح باید تعالی پیدا کند و گناه، هر آنچیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و تکامل مورد نظرش باز میدارد.در مقام مثل و تشبیه، میشود همین زخم زدن، همین شکاف را بر پیکرۀ روح تو به وجود آوردن. این گناه که انجام شـد، ایـن نقیصه شـکل گرفت. شـما مال مـردم خوردید خدای نخواسـته، شُرب َخمر کرد، آنی که ربا خورد، آنی که زنا کرد، آنی که دروغ گفت، آنیکه افترا گفت، با هریک از این کارها، یک شکافی به روحش، به پیکرە روانش وارد آمد، این روح او زخمی شد، ناقص شد، از کمال که غایة الامال است دور افتاد؛ این گناه حال باید مغفرت پیدا کند.غفـران یعنـی چه؟ غفران یعنی این خلاء ، این کمبود روح، این زخم روان، ایـن نقیصـه ای کـه در نفـس او به وجـود آمـده اسـت، ایـن برطرف شـود، ایـن را میگوینـد غفـران.
چه جـوری برطـرف میشـود؟ چه جـوری برطرف میشود آن نقیصه ای که در روح تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران کردن. آن کسـیکه با یک گناهی جان خود را از اوج انسـانیت و تکامل و نقطـۀ پرواز انسـانی یک قـدری منحط کرده و دور انداختـه، آنوقتی این عقب ماندگی اش جبران شده است که یک مقداری برود بالا.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله)
 
آخرین ویرایش:

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"


یک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید، دارید میروید سر اگر این ماشـین در راه توقف کرد، شـما چه شـدید؟ عقب افتادی. جبران ایـن عقب ماندگی به چیسـت؟ به اینکـه یک ُخرده تندتـر بروید، یک ُخرده بی وقفه تر بروید، یک مقدار از استراحت، بیشتر صرف نظر کنید تا در وقت معیـن بـه نقطۀ مورد نظر برسـید. و الا با نشسـتن آنجـا و گفتن که خدایا من غلط کردم، یک سـاعت پیش اینجا در قهوه خانه لمیدم و دیر حرکت کـردم، خدایا اشـتباه کردم، خدایا غلط کـردم؛ این کاری از پیش نمیبرد. حالا بالاخره غلـط انجام گرفت، زودتر حرکت کن، تندتر برو تا این توقف و تأخیر یک ساعته را جبران کرده باشی.
مغفرت الهی اینجوری است.


خدای متعال نمیگوید چون تو گناه کردی، حالا هرچه کار نیک بکنی ما آن گناه را اصلا از بین نخواهیـم برد، لج نمیکند خـدا.
(و انی لغفار) ما لجباز نیستیم ، ما غفاریم.


آن گناه هایی کـه انجام گرفت، آن اشتباهاتی که به وجود آمد، ما حاضریم از آن اشتباهات صرف نظر کنیم، درصورتی که جبران بشـود. نمیگوییم چون شما یک روزی اشتباه کردید، حالا صد برابر مجاهدت کردید، مجاهدت شـما به خاطر اشـتباه شما هیچ ، نه .
مـا غافریـم، مـا خلاء ها را پـر میکنیـم، زخمهـا را التیام میدهیم،
اما برای چه کسی؟ من بخشـنده ام بـرای آنکـه توبه کند.
توبـه کند یعنی چه؟ یعنـی برگردد. راه تکامل شـما از اینجا بود، شـما باید اینطرفی میرفتید؛ حاضریم شـما را ببخشـیم،
ِکی؟ وقتی ‌بروید به طرف تکامل، مجدداً به راه درسـت برگردید.کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله)
 
آخرین ویرایش:

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"

توبه یعنی برگشتن.
ایمان خود را قوی کنـد، عمـل صالـح کند.
عمـل! نباید از عمل غافل بود و به سـخن گفتن و دل خوش داشتن خود بسنده کرد.بنابرایـن مغفـرت یعنـی پرکـردن آن خلاء هایی که زخم های روح انسـانند، با پرکردن آنها انسـان به کمال میرسـد. این، شایسـته است که انسان در راهـش کوشـش کنـد، مسـابقه بدهد، سـرعت بگیرد. مغفـرت خیلی مهم اسـت.


مغفرت این نیسـت که خدای متعال بی حسـاب، از روی دل بخـواه، یـک کسـی را مورد لطف بی جایـی قرار بدهد، بـدون اینکه خود او کوششی در راه این لطف الهی کرده باشد.

کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله)
 
آخرین ویرایش:

rasekh

کاربر جدید
"منجی دوازدهمی"
دوستان هیچ موقع از توبه و بخشش خدا ناامید نشید. توبه علی گندابی براتون درس عبرت باشه. علی گندابی انواع گناه ها رو انجام داده بود اما به درگاه خدا توبه کرد و عاقبت به خیر شد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Richardson2023

کاربر جدید
"منجی دوازدهمی"
مغفرت یک ارزش اخلاقی و روحانی مهم است و می‌تواند به تسکین درونی و آرامش روحی فرد کمک کند.
 
بالا