از سیر تا پیاز فرقه انحرافی حلقه +تصاویر

شیخ رجبعلی

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
متاسفانه فقر فرهنگی ، دینی و مالی و بدبختی و گرفتاری های مردم همیشه برای ادمهای ممتاز و زرنگ ، یک مغازه و دکان بسیار عالی و پرمنفعته ( به اسمهای مختلف مثل رمام ، کف بین ، احضار جن و روح ، انرژی درمانی و هزاران درد بی درمون دیگه )
اکثر کسانی که به این سمت و سو کشیده میشوند ، در بدو امر برای رفع گرفتاری های زندگیشونه که بعدا متاسفانه پابند شده و برگشتشون سخت میشه
 
بالا