ترجمه ی برخی کلمات انگلیسی!!!

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
for head پیشانی

eye lash
مژه

eye brow
ابرو

nail
ناخن

lung

شش

pupil
مردمک چشم

cheek
گونه

kidney
کلیه

join
مفصل

oinment
پماد
 

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
Haeven
بهشت

Paradise
بهشت

Hell
جهنم

Depressed
ناراحت

Upset
ناراحت

Plain
ساده

Lemon
لیمو شیرین

Lime
لیمو ترش

Reason
دلیل / علت

Pity
حیف شد / چه حیف / ترحم کردن
 

کیمیا

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
Laugh
خندیدن

Laughing
در حال خندیدن

Laughable
خنده دار

Magic
جادو

Magical
جادویی

Magically
به طور سحر آمیز

Magician
جادوگر

Single
مجرد - تک

Sleepy

خواب آلود

Sleep
خوابیدن

Asleep
خوابیده

Sleeper
کسی که خوابیده

 
بالا