"امر"

BARAN

کاربر فعال
"بازنشسته"
خب بعد مبحث TO USE که قبلا گفتم در مورد مبحث "امر " صحبت میکنم

1 : تاکیید : برای نشون دادن تاکیید توی جملات امری DO قبل از فعل مثبت و Do not قبل از فعل برای منفی آن استفاد میکنم
و یا این که توی حالت منفی از عبارت don't you ever استفاد میکنیم , again را در آخر جمل اضافه میکنیم

do +فعل do help him به او کمک کن
do not +فعل do not call them up به آنها تلفن نکن (حتما)
don't you ever + فعل +...+again
don't you ever lie to me again دیگه ب من دروغ نگی آآآآآ

2: تکرار : به این منظور برای فعل مثبت از keep و برای منفی از stop استفاده میکنیم و فعل بعد از این دو فعل توی این مورد به صورت ing هستش

keep + فعل ing
keep talking ; it is an interesting subject بازم حرف بزن موضوع جالبیه

stop + فعل ing
stop nagging ; I can't stand it دیگه نق نزن نمیتونم تحمل کنم

3 : ممکنه جمل ی امری طوری بیان بشه که انجام کار به دلخواه مخاطب باشه در این صورت برای جمله های مثبت از you may و you can استفاده میکنیم و برای جمله های منفی از you don't have to یا you don't need و یا you needn't

you + can + فعل...
you can leave if you wish to

you + may + فعل ...

you may leave if you wish to اگ دلت می خواد میتونی بری
 
بالا