♦♦♦♦امام شناسی ، خدا شناسی می آورد♦♦♦♦

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
آیت الله مجتهدی تهرانی:

امام شناس شوید تا خدا شناس شوید. اگر می خواهید خدا شناس شوید
بروید ائمه (ع) را بشناسید.

ببینید ائمه ی ما معجزاتشان چه بوده است


وقتی که ارادت به ائمه پیدا کردید و آن ها را شناختید دیگر می بینید
خدا شناسی راحت می شود.

در حرم امام هشتم (ع) بنشینید ، همین که حرم یک نیمه شب شلوغ

است ، دو نیمه شب شلوغ است ، سرگذشت کسانی را که از امام رضا
شفا گرفته اند بخوانید ،

ارادت به امام رضا (ع) پیدا می کنید.


وقتی که ارادت به امام هشتم (ع) پیدا کردید خدا شناس می شوید.

اگر امام هشتم (ع) یک رییس جمهور بود ، یک مقام دنیایی بود

ساعت دو نیمه شب هم حرمش شلوغ بود؟ این پس خدایی است.

اگر می خواهی خدا را بشناسی برو به تماشای حرم امام رضا (ع)

که هر زمان بروی دستت به ضریح مبارکش نمی رسه


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 
بالا