♦*✿*♦ به کسی که دوستش داری بدی نکن!!! ♦*✿*♦

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

شخصى به اباذر نوشت :
به من چیزى از علم بیاموز!

اباذر در جواب گفت :

دامنه علم گسترده تر است ولى اگر مى توانى بدى نکن بر کسی که
دوستش مى دارى.

مرد گفت :
این چه سخنى است که مى فرمایید آیا تاکنون دیده اید کسى در حق

محبوبش بدى کند؟

اباذر پاسخ داد:
آرى ! جانت براى تو از همه چیز محبوب تر است، هنگامى که گـنـاه
مى کنى بر خویشتن بدىکرده اى.بحارالانوار جلد 22، صفحه 402

shokoofeh000.jpg


 
بالا