جوابهای کوتاه در زمان حال ساده

  • نویسنده موضوع BARAN
  • تاریخ شروع

BARAN

کاربر فعال
"بازنشسته"
جوابهای کوتاه در این زمان با فعل کمکی هست و اگه جمله فعل کمکی نداشته باشه از do و does استفاده میکنیم

does he come here ? آیا به اینجا میاد ؟

yes , he does بله میاد

no , he doesn't نه نمیاد

do they come here ? آیا به اینجا میان ؟

yes , they do بله میان

no , they don't نه نمیان
 
بالا