♦*♦*♦ به نظر شما تکلیف فرزندانی که می گن "والدینـــــــمون بهمون ظلم می کنن" چیه؟ ♦*♦*♦

baharealam

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
سلاااااااااااااااام به همه دوستان!!!
منم میخوام پیشنهادمو مثل گمنام جان با حرف زیبای حاج اسماعیل دولابی بیان کنم........
بخونیدش خیلی زیباست..........
1_Doulabi_1.jpg
 

رهایی

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
بله.خب من همراه بانقصهای فکری خودم نمیدونم ،بتونم درست تشخیص بدم که بایدچطوررفتارکردیانه؟.ولی اونطورکه قران گفته :حتی کافرهم باشن به حکم پدرومادری بایداحترام روداشت/وبرابراون هم گفته شده پدرومادرهم وظایفی دارن/که ازهمه مهمترتربیت صحیح فرزندان است/چون اولین نفعش به خودبچه وپدرومادر،که راحتی بودن درکنارفرزنددرست تربیت شده روحس میکنند،میرسه/ولی خب درموردپدرومادراعتیاددار،که کل سیستمه خانواده رومختل میکنن،ودراثراون اعتیادناخوداگاه خودخواه میشن ودیگران رودرنظرنمیگیرن.به نظرمن اگربشه بایداعضای خانواده باطریق درست بامشورت روانشناسان خبره،اونهاروتشویق به ترک دائم کنن.اگرنشدوکارسازنبود.به نظرمن ادامۀ این زندگی برای خودشون وخودبچه هایی که صدمه میبینن خیلی عواقب بدوخطرناکی دارد.حتی برای نسلهای بعدی که وارداین زندگی میشن این صدمه ادامه دارد.وروی روش زندگی اونهابی تأثیرنیست./روی تمام مراحل زندگی اونها موثراست./این قضیه رونمیشه درنظرنگرفت/وپدرومادرهایی که ممکنه بداخلاق وخشن باشن:خب تاجایی که امکان داره بایدباهاشون بحث نکردوصبرپیشه کردوتاجاییکه میشه بایدفعالیتهای مثبتی برای خوددرنظرگرفت که زمینۀ جروبحث وبی احترامی فراهم نشه/.وزمانیکه اگریکی ازپدریامادرحرف بی منطق زدندبهشون بااحترام گفته بشه که اشتباه میکنن.اگرقبول نکردن از کس دیگرخواسته بشه به طورغیرمستقیم بهشون گفته بشه./اگربازقبول نکردن دیگه باونهابحث نشه که به بی احترامی کشیده بشه/ولی کاروحرف منطقی روبایدانجام داددرعین ناراحتی اونهاچون ناراحتی اونهادرقبال حرف منطقی بیمعنی ست ودیگرنبایدنگران ناراحتی اونهاشد/البته بعضی وقتا پیش میادکه ادم درقبال پدرومادرصداش بالا میره ونمیتونه عصبانیتشوکنترل کنه ولی بایدسعی کردکم کم این عصبانیت روکم کرد/حالایاباترک اون مکان-یاباصلوات-هرکس به یه نحوی میتونه.درحالت عصبانیت نمیشه حرف منطقی روبه طرف مقابل ثابت کرد./من خودم سعی میکنم باترک اون جوبحث کنترل کنم عصبانیتم روولی خب بعضی وقتابازازدستم درمیره،خداکمکمون کنه واقعا به اشرف مخلوقاتش نزدیک بشیم/ومورددیگه اینکه نبایدهمۀ مشکلات روازناحیه پدرومادردونست.بلاخره اونهاهم اطلاعات غلطی داشتن وازروی تقلیدازپدرومادرخودشون میخواستن درس عمل کنن نشده/اینها نبایدباعث بشه ماازبارمسولیت خودمون که درقبال خودمون وپدرومادرمون داریم شونه خالی کنیم ./مامیتونیم برای زندگی خودمون درست برنامه ریزی کنیم بااطلاعات صحیح درست قدم برداریم وخوب وبدرابشناسیم ودرسمت وجهت تشکیله زندگیه بهتروکاملترقدم برداریم وباعث خوشبختیه خودمون ونسل بعدبشیم.وخودمون اشتباهات اونهاروتکرارنکنیم/اول خودمون روبه اصطلاح خوش رفتاروبافکرتربیت کنیم بعدبه نسل بعدودیگران منتقل کنیم/ماهمه نقص رفتاری داریم بایدشجاع باشیم وبپذیریم واقدام کنیم به اصلاح اونها/التماس دعا.یاحق.
32754518367883867723[1].jpg
 

رستگار

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
در همه ي موارد احترام به پدر و مادر واجبه ولي...چطور ميشه تو اينجور شرايط احترام رو حفظ كرد و به خودمون مسلط باشيم چون واقعا گاهي وقت ها شرايط طو ري ميشه كه تحمل و صبر از كف ميره و بعد پشيموني به دنبال مياره..:((
 

رهایی

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
سلام بله.تاجاییکه ممکنه اگرواقعاًحرف مادرسته ازنظرعقلی بایدتاجاییکه میشه بااونهاواردبحث نشدوکاردرست روعلارغمه اونهاانجام داد.
 

رستگار

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
بله.خب من همراه بانقصهای فکری خودم نمیدونم ،بتونم درست تشخیص بدم که بایدچطوررفتارکردیانه؟.ولی اونطورکه قران گفته :حتی کافرهم باشن به حکم پدرومادری بایداحترام روداشت/وبرابراون هم گفته شده پدرومادرهم وظایفی دارن/که ازهمه مهمترتربیت صحیح فرزندان است/چون اولین نفعش به خودبچه وپدرومادر،که راحتی بودن درکنارفرزنددرست تربیت شده روحس میکنند،میرسه/ولی خب درموردپدرومادراعتیاددار،که کل سیستمه خانواده رومختل میکنن،ودراثراون اعتیادناخوداگاه خودخواه میشن ودیگران رودرنظرنمیگیرن.به نظرمن اگربشه بایداعضای خانواده باطریق درست بامشورت روانشناسان خبره،اونهاروتشویق به ترک دائم کنن.اگرنشدوکارسازنبود.به نظرمن ادامۀ این زندگی برای خودشون وخودبچه هایی که صدمه میبینن خیلی عواقب بدوخطرناکی دارد.حتی برای نسلهای بعدی که وارداین زندگی میشن این صدمه ادامه دارد.وروی روش زندگی اونهابی تأثیرنیست./روی تمام مراحل زندگی اونها موثراست./این قضیه رونمیشه درنظرنگرفت/وپدرومادرهایی که ممکنه بداخلاق وخشن باشن:خب تاجایی که امکان داره بایدباهاشون بحث نکردوصبرپیشه کردوتاجاییکه میشه بایدفعالیتهای مثبتی برای خوددرنظرگرفت که زمینۀ جروبحث وبی احترامی فراهم نشه/.وزمانیکه اگریکی ازپدریامادرحرف بی منطق زدندبهشون بااحترام گفته بشه که اشتباه میکنن.اگرقبول نکردن از کس دیگرخواسته بشه به طورغیرمستقیم بهشون گفته بشه./اگربازقبول نکردن دیگه باونهابحث نشه که به بی احترامی کشیده بشه/ولی کاروحرف منطقی روبایدانجام داددرعین ناراحتی اونهاچون ناراحتی اونهادرقبال حرف منطقی بیمعنی ست ودیگرنبایدنگران ناراحتی اونهاشد/البته بعضی وقتا پیش میادکه ادم درقبال پدرومادرصداش بالا میره ونمیتونه عصبانیتشوکنترل کنه ولی بایدسعی کردکم کم این عصبانیت روکم کرد/حالایاباترک اون مکان-یاباصلوات-هرکس به یه نحوی میتونه.درحالت عصبانیت نمیشه حرف منطقی روبه طرف مقابل ثابت کرد./من خودم سعی میکنم باترک اون جوبحث کنترل کنم عصبانیتم روولی خب بعضی وقتابازازدستم درمیره،خداکمکمون کنه واقعا به اشرف مخلوقاتش نزدیک بشیم/ومورددیگه اینکه نبایدهمۀ مشکلات روازناحیه پدرومادردونست.بلاخره اونهاهم اطلاعات غلطی داشتن وازروی تقلیدازپدرومادرخودشون میخواستن درس عمل کنن نشده/اینها نبایدباعث بشه ماازبارمسولیت خودمون که درقبال خودمون وپدرومادرمون داریم شونه خالی کنیم ./مامیتونیم برای زندگی خودمون درست برنامه ریزی کنیم بااطلاعات صحیح درست قدم برداریم وخوب وبدرابشناسیم ودرسمت وجهت تشکیله زندگیه بهتروکاملترقدم برداریم وباعث خوشبختیه خودمون ونسل بعدبشیم.وخودمون اشتباهات اونهاروتکرارنکنیم/اول خودمون روبه اصطلاح خوش رفتاروبافکرتربیت کنیم بعدبه نسل بعدودیگران منتقل کنیم/ماهمه نقص رفتاری داریم بایدشجاع باشیم وبپذیریم واقدام کنیم به اصلاح اونها/التماس دعا.یاحق.مشاهده فایل‌پیوست 1661
بله درست مي فرماييد ولي اين راه كارهايي كه فرموديد رو پياده كردم اما جواب نداده .كنترل همراه با ارامش خيلي سخته و در مواقعي غير ممكن.حكايت اون فنري ميشه كه هر چقدر بيشتر فشار بهش بياد بيشتر هم ميپره...:nervose:دنبال يه راه حل خوب درباره كنترل همراه با ارامشم...كمك كنيد
 

رهایی

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
خب منکه کلاًنمیدونم شرایط شماوبرخوردشماووالدینتون چطوریه؟وازجزئیات باخبرنیستم ،به همین خاطرچون چیزی واضح نیست وشایدعلمم دریه حدی باشه.شایدنتونم خوب راهنمایی کنم به نظرم هرکسی بهترازهمه درونه خودش میدونه برخوردش چه طوربوده.منتهاچون ماخودمون جای طرف مقابل نیستیم که رفتارخودمونو ببینیم ممکنه زیادحق به خودمون بدیم یامتوجه نشیم چه تأثیربدی روی طرف مقابل میذاریم.بهتره دراین موردبایه شخص متخصص ملاقات داشته باشیدتاراه کاردرست رونشون بده.یه کلاساییم داخل تهران برگزارمیشه بنام :رفتاردرمانی.به صورت حرف وتوضیحات نیست بلکه کارعملی داره وخیلیها نتیجه گرفتن وزیادتعریفشوشنیدم.شماره تلفنش:
02188100787
ویه کلاسایی هست بنام الانان برای خودشناسی هست که رایگانه ودوره ای هست.ویه کتاب هم داره که بعدازسه ماه بایدیک نفرروبه عنوان راهنماانتخاب کنیدوکاراصلی روراهنماانجام میده وازاونم خیلیها نتیجه گرفتن.:63::63::63::bye::53:امیدوارم مشکلتون حل بشه.
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
بله درست مي فرماييد ولي اين راه كارهايي كه فرموديد رو پياده كردم اما جواب نداده .كنترل همراه با ارامش خيلي سخته و در مواقعي غير ممكن.حكايت اون فنري ميشه كه هر چقدر بيشتر فشار بهش بياد بيشتر هم ميپره...:nervose:دنبال يه راه حل خوب درباره كنترل همراه با ارامشم...كمك كنيد

سلام به همگی.
کسی برا خواهر رستگار جوابی نداره؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: 818

راز

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
رستگار عزیز سلام.کاش میدونستم در چه مقطعی هستین چون شرایط سنی خیلی موثره.
عزیز کنترل و ارامش در مقابل والدین خیلی متفاوت تر از کنترل خود در مقابل دیگرانه .در ارتباط با والدین اولین موردی که باید به اون برسید و اون را ملکه ذهنتون بکنید نگرش تسلیم مطلق بجز مواردی است که امر الهی نقض بشه.با این دید شما به خودتون اجازه عصبانیت نخواهید داد.من این نظر را نمیپسندم که فرزندان اگه موضوعی را منطقی میدونن به رغم مخالفت والدین میتونن انجام بدن.ما تربیت شده والدینمون هستیم شاید در مقاطع تحصیلی و اجتماعی پیشرفت کنیم ولی این پیشرفتها باید باعث تواضع و انسان شدن ! ! ما بشه وگرنه ما هیچ بهره ای نبرده ایم جز غرور.
اگر هنگام عصبانیت در مقابل والدینتون سکوت مطلق همراه با رضا وارامش داشته باشید و در دل با خدا معامله ای بکنید که خدایا بخاطررضای تو من سکوت میکنم! ! مطمین باشید برکاتش را خواهید دید .
از شما میخوام زندگی بزرگان و عرفا را مطالعه بفرمایید خیلی مفیده اگه لازم دونستید بفرمایید در حد بضاعت براتون معرفی کنم.
التماس دعا
 

entezar

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
در همه ي موارد احترام به پدر و مادر واجبه ولي...چطور ميشه تو اينجور شرايط احترام رو حفظ كرد و به خودمون مسلط باشيم چون واقعا گاهي وقت ها شرايط طو ري ميشه كه تحمل و صبر از كف ميره و بعد پشيموني به دنبال مياره..:((

سلام رستگار جونم.سعی کن در چنین مواقعی یه قانون واسه خودت بزاری مثلا اگه عصبانی شدی قرآن بخونی یا بری یه امام زاده و اونجا دعا وذکر بگی وهمراه با دعا گریه کنی و به این فکر کن که همیشه بدتر از این مواقع واسه فرزندان هست. یکی از دوستام میگفت اگه خدا تمام مشاکل و مسائلی که آدما باهاش توی دنیا در ارتباطن رو یه جا جمع کنه و بهشون بگه گه هرکی یه مشکل واسه خودش انتخاب کنه مطمئنن همه بر میگردن سر مشکل خودشون چون خدا به هرکی اندزه ظرفیتش مشکل میده که باهاش امتحانش کنه...
 

entezar

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
در ضمن اینم اضافه کنم که واقعا بیشتر مسائلی که گفته شد وجود داره،مثلا اینکه پدری بخواد به دخترش تجاوز کنه ویا میکنه ویا از وجودش لذت میبره به نظر خودت تکلیف این دختر چی هست؟؟؟؟آیا غیر از صبر و توکل میشه واسه دلش ویا سوالای بی جوابش کاری کرد؟؟؟؟؟
 
بالا