کوثر در آیات و روایات برگی از تاریخ
بصیرت فاطمی گنجینه ادبی
پرسشکده رسانه

21 امام باقر(علیه السلام)طاعت از فاطمه علیها السلام بر تمامی آفریدگان خدا از جن و آدمیان و پرندگان و وحوش و پیامبران و فرشتگان واجب است. دلائل الامامة، ص 28