تک بیتهای فاطمی

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"
نه چون پروانه ام كز سوز غم بال و پرم سوزد

من آن شمعم كه از شب تا سحر پا تا سرم سوزد
3
 

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"
همان بهتر نگردد هيچ كس نزديك اين بستر

كه دانم هر كسى آيد كنار بسترم، سوزد
4
 

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"

گذارد دست خود بر سينه سوزان من زينب

ولى من بيم آن دارم كه دست دخترم سوزد
5
 

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"
اگر از گریهاش همسایگان را شکوه بر لب بود
دل شبها نمیزد پلک و آنان را دعا میکرد
7
 

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"
مرا میبرد و دست او به روی شانهی من بود
قد دختر، کنار مادرش کار عصا میکرد
8
 

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"
تـا عـلــی ماهَـش بـه ســوی قبـــر بُرد
مـاه، رخ از شــرم، پـشـت ابـــــر بُرد
9
 

مجنون الحسین

کاربر فعال
"بازنشسته"
آرزوهــا را عـلــی در خــــاک کـــرد
خـاک هــم گـویی گــریبـان چاک کرد
10
 
بالا