احکام وضو

ajmn555

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
احکام وضو از رساله آیت الله فاضل:
مساله301: کسی که در کار های وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می کند باید به شک خود اعتنا نکند.

302- اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه بنا میگذارد که وضوی او باقی است ولی اگر از بول استبرا نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید و نداند که بول است یا ... وضوی او باطل است.

303- کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد

305: اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه نماز او صحیح است ولی، باید برای نماز های بد وضو بگیرد.

306- اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز بخواند.
 
بالا